Elefanten i stadsrummet

Text: Niklas Tengheden

I samband med att avfallshantering genom källsortering och återvinning slog igenom i Sverige kunde till slut de gamla soptipparna och deponierna stängas. På flera av dessa väljer man nu att anlägga grönområden och rekreationsområden men får samtidigt handskas med förorenat lakvatten och läckande avfallsrester. Är det förenat med en hållbar attraktiv stad att även låta besvärliga konsekvenser av stadens ohållbara flöden ta plats i stadsrummet?

Likt organismer fungerar städer tack vare att flöden av produkter och naturresurser rör sig igenom de urbana systemen. Genom dessa flöden kan invånarna i staden få ut flera nyttoeffekter. Naturens egna ekosystem är i regel cirkulära där den enes ”output” blir en annans ”input” och på detta sätt bildas en kedja av ömsesidiga nyttor.

I moderna städer är flödena däremot i regel linjära och resurser pumpas igenom systemen utan några större tankar på varifrån de kommer eller vart de ska. Några exempel på inflöden i staden är vatten, livsmedel, material och energi. Utflöden kan vara produkter, avfall, avloppsvatten och olika former av emissioner till exempel koldioxid. I framtiden kommer städer att behöva fungera annorlunda genom att ställa om flödena så de blir mer cirkulära för att inte rubba naturliga cykler. Det av stadens flöden som kan anses vara det viktigaste att komma till rätta med är konsumtionen av produkter då detta är starkt sammankopplat med flera av de andra flödena. Överkonsumtionen tär på naturresurser men ger också stora mängder avfall som måste hanteras.

Från soptipp till rekreation

I samband med att avfallshantering genom källsortering och återvinning slog igenom i Sverige kunde de gamla soptipparna och deponierna till slut stängas. På några av dessa har man valt att anlägga parker och rekreationsområden. S:t Hans backar i Lund är ett exempel på en gammal soptipp som nu är en park med motionsspår, pulkabackar, uteklassrum etc. I parken har man haft problem med förorenat lakvatten som bland annat runnit vidare till en närbelägen bäck. I bäcken har dessutom flera fiskar påträffats med skador på grund av föroreningarna. Det har byggts system för att ta hand om och rena lakvattnet och då de gamla soporna bildar metangas så får detta ledas till och tas om hand i speciella brunnar.

Bild 2, Niklas Tengheden
S:t Hans backar, Lund

”Elefanten i rummet” är uttrycket för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om då ämnet är tabu, genant eller kan anses vara besvärligt. I Kristianstad är uttrycket inte bara bildligt. På Härlövsdeponin, stadens gamla soptipp som stängde år 2002 sägs en elefant som dog på en cirkus som var i staden ha grävts ner. Även om historien skulle visa sig vara sann är förmodligen elefanten sedan länge borta. Men stora delar av det avfall som lämnats på platsen kommer att finnas kvar långt framöver. Även här är tankarna att området ska omvandlas till ett rekreationsområde och även här kämpar man med att förhindra att gamla avfallsrester sipprar ut. För att göra saker extra bekymmersamma ligger dessutom den gamla tippen mitt på Sveriges största grundvattentäkt.

En park ovanpå begravda sopberg kan väcka avsmak och obehagskänslor men även fungera som ett minnesmärke över gamla synder som vi får leva med idag. S:t Hans backar visar på att det går att utforma som grönskande platser som också används av många människor, men vetskapen om vad som döljer sig under någon meters jordlager är inte tillfredsställande.

En hållbar stad kan anses vara en medveten stad som tar ansvar för sitt leverne och sina flöden. Men en hållbar stad är inte alltid en attraktiv stad. Med en rådande konsensus om att hållbar utveckling är något som samhället ska arbeta mot så har det blivit viktigt att visa upp detta, exempelvis genom utformningen av byggnader och platser.

Men arbetet mot ett hållbart samhälle innebär inte bara att sätta solceller och gröna tak på byggnader. Det innebär också ett förändrat synsätt på estetik och på vad attraktivitet innebär. I ett hållbart samhälle kan även en park där fallna löv och grenar tillåts ligga kvar anses vara attraktiv då detta gynnar den biologiska mångfalden. I ett hållbart samhälle tillåts återanvändning och återvinning komma till uttryck i staden. Detta gäller båda återanvändning av gamla produkter men också av platser som soptippsparkerna. Med hållbarhetsarbetet kommer också att låta elefanter ta plats i stadsrummet för att utmana gamla ideal.