Myllrande stadslandskap

Att hålla på med hållbar stadsutveckling är en rolig och kreativ aktivitet. Full av viktiga utmaningar och stora problem såklart, men ändå helt klart spännande. I sin nya bok Myllrande stadslandskap visar landskapsarkitektkontoret URBIO hur attraktiv och nytänkande en hållbar stad verkligen kan vara.

Människan är en biofil varelse, vi har starka känslomässiga band till naturen. Vi förknippar naturens lukter och ljud med olika platser, årstider och tidpunkter i våra liv. Varför då inte ta vara på detta och sätta ut megafoner på högt belägna platser där koltrasthannarna slår sig ned för att hävda sina revir? Mer fågelsång som kan överrösta stadens brus och förstärka känslan av vår. Eller varför inte göra plats för regnträdgårdar längs de hårt trafikerade gatorna i city? Så får vi en mer attraktiv stadsmiljö med luftrening och ekologisk dagvattenhantering på köpet. Ja, dessa är bara två av de projekt som finns beskrivna i URBIO:s nya bok Myllrande stadslandskap. Vissa av dem är redan genomförda och kan beskådas i fysisk form, andra är tillsvidare idéprojekt. Vad de alla har gemensamt är ändå sin genomtänkta fantasifullhet och det röd-grön-blå tankesättet.

– Fantasilösheten vill vi mota bort genom att inspirera! Och modet att våga testa i full skala kommer med ett ökat engagemang i de här frågorna, säger URBIO:s VD Mattias Gustafson om de hinder han ser för den hållbara stadsutvecklingen.

Den nya boken är en samling av alla de texter och goda exempel som URBIO publicerat på webbplattformen Hållbar Stad. Att boken släpps just nu har med landskapsarkitektkontorets femårsdag att göra. Mattias menar att det kändes spännande att sammanfoga alla idéprojekt och artiklar till en bok.

– Något händer när det digitala hamnar på papper. Text och bild får liksom ett nytt liv! Genom att vända och vrida och till slut sätta ihop materialet på nytt sätt skapar vi oss här på URBIO nya förhållningssätt till vårt eget arbete.

Dessutom hoppas URBIO att i samband med boken kunna nå ut till en större målgrupp, särskilt stadsplanerare, byggherrar och olika intresseorganisationer runt om i landet. På så vis kan samtalet om den hållbara staden breddas.

En fantasifull stad

Det röd-grön-blå stadsbyggandet är karaktäristiskt för URBIO:s sätt att ta sig an stadens utmaningar. Förutom dagvattenhantering och grönska ska den hållbara staden även innehålla de användarvänliga strukturer som den röda, aktivitetsbaserade färgen står för. När de tre färgerna sammanfogas skapas ett attraktivt stadslandskap där människan lever i symbios med naturen.

För att kunna se vilka möjligheter som ryms inom stadens gränser krävs enligt Mattias fler testbäddar där nya idéer kan få pröva sina vingar. Vi måste tillåta att saker går lite snett ibland. Han menar även att mycket krut måste läggas på uppföljning och utvärdering. Det är det enda sättet på vilket vi kan utveckla våra mellanrum.

– Driftsfrågorna hänger på att saker utförs med kvalité och att brukarna uppskattar och nyttjar miljöerna och elementen. Det som folk tar till sig sköts, underhålls och renoveras.

Intresset för en ny form av stadsutveckling och viljan att testa börjar redan kunna skönjas på många håll. URBIO har exempelvis varit med och genomfört en Regnpergola i Hållbara Hökarängen. Regnpergolan hjälper till att samla regnvattnen från ett stort tak till sittbara cisterner med handpumpar. Mattias tycker att det är kul att Stockholmshem provar en sådan idé. Han tillägger även att mer fokus bör läggas på ett barnanpassat stadsbyggande. URBIO arbetar mycket med Lekstråksstaden som ska skapa en stad full av upplevelser för de ovuxna, oförstörda medborgarna.