Genom bidrag av Delegationen för hållbara städer och med särskilt stöd frånNaturvårdsverket startade ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) en webbsida för goda exempel och projekt inom hållbar stadsutveckling. Hållbar Stad drivs av Arkitektur- och designcentrum som en del av ArkDes mötesplats, med ambitionen att vara en plattform för diskussion mellan olika professioner och allmänheten.

ArkDes mötesplats är en motor för diskussion och ett forum för kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte om hur arkitektur, form och design kan bidra till att skapa den samhällsutveckling som vi strävar efter.

I samarbete med andra aktörer som på olika sätt arbetar för ett framtida samhälle med människan i centrum driver ArkDes mötesplats, samhälls- och stadsutvecklingsdiskussionen framåt. Tack vare samverkan kan arbetet att skapa ett hållbart samhälle utvecklas för framtiden.

Ny webbplats

Hållbar Stad genomgår just nu en förändring. 2014 fick Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling – Plattform för hållbar stadsutveckling. En del av uppdraget ligger i att samordna, följa upp, konkretisera, vara drivande, sammanföra viktiga aktörer för att skapa gemensamma vägar för hur utvecklingen mot hållbara städer ska se ut.

I december 2014 ingick Boverket och ArkDes ett avtal om en gemensam webblösning för regeringsuppdraget – Plattform för hållbar stadsutveckling och den befintliga portalen Hållbar Stad. Just nu pågår utvecklingen av den nya webbplatsen i samarbete med Acne Digital, och den kommer att lanseras under hösten 2015.

En mötesplats och en verktygslåda

Tack vare denna typ av samverkan mellan ArkDes mötesplats, Plattform för hållbar stadsutveckling samt en bred grupp av samarbetsparter skapar Hållbar Stad en överblick och ett helhetsperspektiv på den rådande stadsutvecklingen. Via Plattform för hållbar stadsutveckling kan de aktörer i form av kommuner och regioner som publicerar artiklar, krönikor och goda exempel på sidan även få information, hjälp och stöd i sitt arbete. Sidan är både en kanal ut och en verktygslåda för samarbetsparterna vilket gör den till ett självklart forum för alla som arbetar för en bättre och mer hållbar stad.

Hur samarbetar man?

Hållbar Stad bygger i princip helt på samarbete med andra, myndigheter, organisationer, kommuner och andra parter runt om i Sverige. Vårt material kommer alltså från aktörer inom området Hållbar stadsutveckling.

Vi samarbetar i första hand med myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer och liknande. Vi kan också välja att samarbeta med kommersiella aktörer inom området. Företrädesvis gäller detta för projekt där företag samarbetar med t.ex. kommuner, ideella organisationer eller liknande.

Vi tar inte emot exempel eller annat material som vi uppfattar som stridande mot våra grundprinciper om hållbar samhällsutveckling. Vi kan välj att samarbeta med företag som engagerar sig i projekt där vinstintresset står tillbaka för viljan att skapa ett hållbart alternativ, helst sådana som involverar brett samarbete med andra ickekommersiella aktörer.

Kostar det något att bli samarbetspart?

Alla som blir samarbetsparter (exklusive de ideella organisationerna ) betalar en årsavgift, 10 000 per år. Pengarna används för vidareutveckling och underhåll.

Hur ofta måste man uppdatera eller publicera?

Det finns ingen gräns för hur ett samarbete kan se ut, utan alla samarbetsparter medverkar på det sätt som passar dem bäst. Vissa publicerar ett par goda exempel per år andra har en blogg som man uppdaterar var 4-7 vecka, eller samarbetar man på alla sätten. Det är alltså helt upp till var och en utifrån de behov och resurser som man har.

Vill du bli samarbetspart?

Kontakta oss om du vill veta mer om Hållbar Stad och hur man blir samarbetspart.

UPPBYGGD MED SÄRSKILT STÖD FRÅN

VÅRA SAMARBETSPARTER

Hållbarstad bygger på samarbeten med aktörer som verkar inom hållbar stadsutveckling. Det är samarbetsparterna som står för innehållet på sidan och de är följande: