Spårväg Lund C-ESS närmare byggstart

Lund kan bli den första staden i Sverige som får ett helt nytt spårvägssystem. Spårvagnar ska mestadels gå på en öppen gräsbeklädd bana och inte blandas med övrig trafik. Visionsbild LTH-parken: Lunds kommun och Metro arkitekter.

I förra veckan fick Lunds kommun ett positivt besked om att Trafikverket kommer att föreslå regeringen att medfinansiera spårvägen i Lund. Spårväg Lund C-ESS är ett av de sex projekten som är aktuella för förhandlingar inom regeringens satsning på stadsmiljöavtal 2015. Finansiering har varit en av de centrala frågorna för projektet och beskedet innebär att infrastrukturen troligen kan börja byggas redan i nästa år.

Beskedet från Trafikverket är dock inte är ett formellt beslut. Trafikverket kommer nu att fortsätta dialog med kommunerna. En förordning och eventuella föreskrifter behövs. Förordningen presenteras den 20 maj och kan beslutas av regeringen i september. Formella beslut kan då tas i oktober 2015.

Det som projektet också inväntar är att detaljplanerna för spårvägen vinner laga kraft och att resultatet från ”second opinion”-utredningen presenteras. Arbetet med att ge ”second opinion” på spårvägsplanerna pågår hos en oberoende expertgrupp. Expertgruppen ska presentera sina slutsatser den 16 juni.

Lund kan bli den första staden i Sverige som får ett helt nytt spårvägssystem. Spårvägen mellan centralstationen och forskningsanläggningen ESS är inte enbart en satsning på hållbar kollektivtrafik, utan också en viktig del i stadsutvecklingen. Staden ska förtätas och byggas ut längs hela linjen och spårvägen kommer att utgöra en struktur och en ryggrad i den förnyade blandstaden i nordöstra Lund.

För mer information se spårväglund.se

Text Jurate Paulsson, kommunikatör Spårväg Lund C-ESS, Lunds kommun