Lundametod testades på internationellt möte i Turkiet

Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun Foto: Markus Paulsson

I mars deltog Lunds kommun i ett internationellt möte i Soma i Turkiet. Mötet arrangerades inom ramen för EU-projektet Cityfied där Lund är en av tre demosajter. Vid mötet testades en metod som utarbetats i Lund för att identifiera icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering.

EU-projektet Cityfied ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp. Projektet fokuserar på att ta fram fungerade modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. Ökad urbanisering i kombination med ett stort bestånd av äldre bostäder, som behöver moderniseras vad gäller såväl standard som energiprestanda, har skapat ett stort behov av nya modeller.

Lund är, tillsammans med Soma i Turkiet och Laguna de Duero-Valladolid i Spanien, demosajt för att testa och visa upp ny teknik och nya modeller. En viktig del i projektet är sprida modeller och lärdomar vidare till andra europiska städer och därför har en grupp städer bjudits in för att på nära håll följa projektet. Dessa städer får också stöd i att implementera liknande projekt egna bostadsområden.

I Soma fick de 15 följarstäderna testa den metod som utarbetats i Lund för att identifiera icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering. I den intervjubaserade metoden ingår också att diskutera vägar att undanröja de hinder som bedöms som väsentliga. Vanligt förekommande hinder är exempelvis höga investeringskostnader och komplicerade ägarförhållanden.

– Det mest intressanta tyckte jag var att träffa följarstäderna och kunna utbyta exempel på praktiska lösningar. Till exempel var San Sebastian i Spanien intresserade av vårt sätt att arbeta med fjärrvärme, medan Zarbze i Polen hade spännande exempel på hur man kan finansiera renovering av äldre bostadsområden. Vi var också flera städer som diskuterade säsongslagring av energi, berättar Linda Birkedal, miljöstrateg på Lunds kommun och ansvarig för Lunds kontakter med följarstäderna.

Om Cityfied

EU-projektet Cityfied ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp. Cityfied i Lund har beviljats nästan 50 miljoner kronor i EU-bidrag och är en del av ett större EU-projekt för energieffektivisering, där aktörer även från Spanien, Turkiet, Belgien och Tyskland ingår. Projektet startade i april 2014 och pågår under en femårsperiod.

Syftet med projektet är att demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i befintliga bostäder i tre bostadsområden i Sverige, Spanien och Turkiet. I Sverige är det Lund som deltar, där 70-talsområdet Linero ska rustas upp med mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 30 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli minst 90 procent förnybar till 2020.

Effektiviseringarna görs i ett systemperspektiv, vilket innebär att åtgärder i både hus, elnät och fjärrvärmesystem ingår. I Linero samarbetar Lunds kommun, LKF, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet för att gemensamt hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Läs mer om Cityfield här»