Stadsutvecklingstrender år 2013

Så här i slutet av året är det brukligt att ur olika perspektiv summera det år som gått. Istället för detta tänkte jag försöka sia om det kommande året. Nedan finner du därför de fem trender inom området stadsutveckling som jag tror kommer att vara mest framträdande under år 2013. Mina förutsägelser är förstås inte helt gripna ur luften utan är grundade i utvecklingstendenser som i olika grad och på olika sätt har kunnat skönjas det eller de senaste åren.

Mer digitala städer

E-handeln kommer att gå fram kraftigt och på allvar börja påverka beteenden och affärsmodeller inom detaljhandeln. Jag tror att vi kommer få se en stor ökning av butiker som erbjuder digital beställning på plats. Detsamma gäller antalet showrooms och sannolikt får vi många nya företag och handelsområden som erbjuder hemleverans. Vi kommer även att se en explosion av olika apptjänster på plats i stadsmiljön som guidar oss till erbjudanden och det lokala utbudet.

Mer professionella städer

Sveriges stadskärnor blir allt bättre rustade att ta fighten med köpcentrumen. Vi ser idag en ökad professionalisering av centrumarbetet även i mindre och mellanstora städer. Kunskapsnivån höjs för varje år som går vilket betyder färre ballongblåsare och fler strategiska centrumutvecklare. Utmaningen år 2013 blir att bibehålla ett långsiktigt strategiskt fokus trots en svag tillväxt i handeln orsakad av en ökad arbetslöshet.

Mer hållbara städer

Våra städer får allt större fokus på hållbarhet. Denna utveckling drivs dels från politiskt håll men är framförallt konsumentdriven. Det ansvarslösa konsumtionssamhället ifrågasätts bland dagens unga och vi ser ett ökat intresse för etik, miljö och socialt ansvar. Dessutom kräver man transparens hos företagen och när kunderna kräver insyn i hur man arbetar med dessa frågor blir det också nödvändigt att ta tag i dem. Gröna hyresavtal, som reglerar ansvaret för butikers- eller kontorslokalers miljöpåverkan, kommer troligen att slå igenom på bred front under år 2013.

Mer demokratiska städer

Vi ser ett ökat medborgarinflytande där invånarna engagerar sig i och i vissa fall tar över stadens utveckling. Gerillaodling, flashmobs, gatustickning och parkour är alla exempel på i grunden positiva rörelser där människor efter eget huvud tar staden i besittning. I vårt konsumentbeteende blir vi allt mer vana att själva kunna påverka saker och ting. Detta gör det svårare att fatta beslut över någons huvud. Via sociala medier utgör allmänheten själv kontrollorgan för beslutsprocesserna. Vi kommer se fler gräsrotsrörelser, fler protester och kreativa kampanjer som ofta använder humor för att få viral spridning och påverka beslut på lokal nivå.

Mer fokus på städer

Vi kommer även sannolikt att se en ökad politisk diskussion kring de lokala mekanismer och nationella beslut som påverkar stadens utveckling. Många röster höjs för behovet av en nationell stadspolitik. Dessa kommer från såväl intresseorganisationer som enskilda politiker och myndigheter. Den akuta bostadsbristen driver upp frågor som rätten att överklaga detaljplaner samt vad som utgör ett riksintresse på agendan. En annan het fråga blir externhandelns framfart ur både miljö och tillväxtperspektiv.
Detta är de trender jag tror kommer att sticka ut under det kommande året. Tiden får visa om jag har rätt eller om jag är fel ute. Som alltid när man uttalar sig om framtiden riskerar man att i efterhand stå där med dumstrut på huvudet. Om så blir fallet för mig så bjuder jag på det.