Samhällsutveckling- hållbara och smarta städer på Energiutblick

På Energimyndighetens konferens Energiutblick den 13-14 maj var Samhällsutveckling – hållbara och smarta städer ett av tre temaområden. Hur ser vardagslivet i en hållbar stad ut år 2053 och vilka lösningar behövs för att nå dit?

Hur kommer vardagslivet i staden se ut år 2053? Vilken livsstil och vilka tekniska lösningar har gjort att det framtida målet om 60% minskad energianvändning uppnåtts? Sara Ilstedt från Green Leap KTH inledde diskussionen på Energiutblick med en prototyp av livet i den framtida hållbara staden som underlag för diskussion och källa till inspiration. Hur ser din vardag ut 2053? Prova själv på www.life2053.se

Förändring tar tid och för att nå dit vi vill vara om 40 år måste vi börja nu. Demonstrationsprojekt för att testa och vidareutveckla tekniska lösningar och system är en viktig pusselbit. Kan smarta nät i den framväxande stadsdelen Hyllie i Malmö och eldriven kollektivtrafik i Göteborg vara exempel på framtidens lösningar? Och i så fall hur kan dessa idéer skalas upp och få tilläcklig spridning? Behövs det nya affärsmodeller? Eller är det viktigaste att hitta nya former för samverkan mellan olika typer av aktörer, stora som små och offentliga som privata? Vad kan forskningen bidra med?

I paneldiskussionen som leddes av Maria Wetterstrand diskuterades om det var dyrt att ställa om eller om det tvärtom var affärsmässigt lönsamt?. Magnus Emfel från WWF efterlyste de finansiella aktörerna och betonade att det enligt IPCC går att nå 2-graders målet till en kostnad som är en bråkdel av den ekonomiska tillväxten, men det är bråttom att börja.

Glömmer vi bort människan?

Maria Wetterstrand ställde frågan till deltagarna i panelen och fick ett enat ja till svar. Det var inte var många år sedan energianvändaren enbart sågs som en ”belastningspunkt” i energisystemet. Steget därifrån till aktiva, medvetna konsumenter som i ökande grad producerar sin egen el innebär ett stort perspektivskifte. Mer forskning kopplat till konsumenters beteende efterlystes, och flera deltagare poängterade att det kan vara sättet att använda tekniken som behöver ändras inte tekniken i sig.

Några röster från twitter @energiutblick #bortom2020

  • Röd tråd- användaren är den som kommer att göra skillnad. Lösningar med kundvärde i fokus.
  • Stadsplanera så att folk kan promenera! Det leder till bättre hälsa och energieffektivisering
  • Life2053.se handlar om att se människorna i framtidens energismarta samhällen
  • Smart and sustainable cities – Not a lot of talk about ”smart”. Are sustainable cities in focus in Sweden?
  • Viktigt med innovationsplattformar som Hyllie för att lyckas med omställningen av energisystem

Talare/deltagare i paneldiskussionen var Sara Ilstedt, KTH, Peder Berne, Eon, Lars-Bertil Ekman, Göteborgs stad, Björn Malbert, Mistra Urban Futures, Magnus Emfel, WWF. Diskussionen leddes av Maria Wetterstrand