Från Eskilstuna till Wuxi

Fotograf: Suzanne Durkfelt

Den traditionella sörmländska industristaden Eskilstuna har vid en första anblick kanske inte så mycket gemensamt med den snabbt växande staden Wuxi i närheten av Shanghai. Men sett från oss på Energimyndigheten finns i båda dessa städer exempel på två väldigt olika projekt med samma syfte – att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Eskilstuna är spindeln i nätet i ett omfattande EU-projekt för hållbar stadsutveckling, projektet PLEEC – Planning for Energy Efficient Ci-ties. Projektet, som är finansierat av EU:s forskningsprogram och koordineras av Eskilstuna Energi- och Miljö samlar totalt 18 olika aktörer från bland annat Åbo, Tartu, Stoke-on-Trent, Wien, Hamburg, Köpenhamn, Delft, Santi-ago-de-Compostela och Eskilstuna. Aktörerna utgörs av städer, universitet och högskolor och företag. Projektet har ett tydligt fokus på energieffektivisering i städer och kommer att ta fram en modell för energieffektiv planering och ge rekommendationer för energieffektivisering.

Från Energimyndighetens sida följer vi projektet med stort intresse, och har även gett stöd i samband med ansökningsprocessen till kommissionen. Projektet utförs inom ramen för SET-planens initiativ ”Smart Cities” inom det sjunde ramprogrammet . När det sjunde ramprogrammet vid årsskiftet ersätts av nästa programperiod Horisont 2020 pekar allt på att hållbara och smarta städer blir ett fortsatt prioriterat område, eftersom det är ett nyckelområde för att uppnå EU-målen till 2020 (20 % minskade CO2-utsläpp, 20 % förnybar energi, 20 % förbättrad energieffektivitet). Från Energimyndighetens sida kommer vi att fortsätta att informera och stödja svenska aktörers deltagande i EU-projekt, det gäller inte minst inom fortsättningen på programmet Intelligent Energy for Europe som från och med nästa år kommer ingå som en del av Horisont 2020.

Om vi riktar blickarna österut och tar sikte på den kinesiska ekostaden Wuxi så hittar vi ett annat mycket intressant projekt. Sedan 2010 har Regeringskansliet, KTH och Energimyndigheten samarbetat för att främja export av miljöteknik. Den 18 september finns det möjlighet att lära sig mer genom att delta på ett seminarium, se inbjudan här ». Arbetet görs inom ramen för det bilaterala avtalet som Sverige har med Kina och där hållbar stadsutveckling är ett prioriterat område. Det är också en viktig del i den svenska miljöteknikstrategin , som ju har som mål att exporten av miljöteknik ska öka mer än exporten från övriga sektorer, och där hållbart stadsbyggande lyfts fram som ett viktigt område. Den i dagarna annonserade gröna fonden på totalt 700 Mkr blir ju också ett mycket viktigt bidrag här.

Slutligen, missa inte hearingen om den nationella strategin för energieffektiviserande renoveringar som äger rum den 20 september, se inbjudan här », arrangörer är Energimyndigheten och Boverket och sista anmälningsdag är 13 september.