En Bättre Sits och Sverigeförhandlingen

För någon vecka sedan blev Mälardalsrådet inbjudna att tala på SKL:s seminarium om Sverigeförhandlingen.

Program Seminarium Sverigeförhandlingen (3)

Sverigeförhandlingen, som nu pågår, arbetar med planering och finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och finansiera samt påverka utbyggnaden. I uppdraget ingår också att främja ett ökat bostadsbyggande.

HG Wessberg, en av regeringens två förhandlingspersoner, beskrev i sin presentation på SKL-seminariet Sverigeförhandlingen som ”det enskilt största infrastrukturprojektet någonsin i Sverige”.

Mitt bidrag presenterades under rubriken ”Vilka är behoven av kommunal och regional samordning inför stora samhällsprojekt?”. Jag redogjorde för vårt fleråriga arbete med En Bättre Sits som inleddes redan år 2003.

Samarbetet utgick bland annat utifrån en frustration bland länen runt om i Stockholm-Mälarregionen som uppfattade att regionens behov inte blev prioriterade. Våra politiker insåg att de behövde uppträda gemensamt för att ta kontrollen och nå resultat mer effektivt. Ett exempel var att bedriva opinion för byggandet av Citybanan, då de såg en gemensam vinst för alla län att bli kvitt den s k getingmidjan genom Stockholm.

Samverkansarbetet har gett oss många lärdomar, inte minst att vi tydligt ökat kunskapen om regionens behov, både hos oss själva och nationella beslutsfattare. Vi har blivit bättre på att definiera målbilder och göra gemensamma prioriteringar.

Vi har genom vårt samarbete åstadkommit:

  • Ökade kunskaper om regionens behov
  • Etablerat och utökat samarbete
  • Gemensam målbild, prioriteringar, systemanalys
  • Hållit i gemensam överenskommelse
  • Starkare samarbetspart för staten
  • Bättre utfall i nationella transportplaner

SKL-konferensen lockade drygt 100 deltagare varav ett 50-tal politiker. Det jag tar med mig från dagen är vikten av att förmedla kunskap om Sverigeförhandlingen bland egna led, det är ett stort projekt vi behöver följa och förhålla oss till. Särskilt intressant att höra hur de på ett tydligt sätt kopplar ihop infrastruktur med samhällsbyggande.

Jag ser fram emot att bjuda in representanter till våra arrangemang framöver.

Vill du veta mer om En Bättre Sits, läs mer här»

Seminariet webbsändes och du kan titta på det här