• Business Arena Umeå

  I Umeå fokuserar vi på regionala frågor som rör hela norra Sverige. Business Arena Umeå lanserades för första gången år 2015. Tanken med att samla branschens ledande aktörer under ett och samma tillfälle är dels att krympa de fysiska och mentala avstånden, dels de tidsmässiga barriärerna. Konceptet, med hög kvalitet på seminarier och talare, är detsamma som på alla andra orter.

  Välkommen till Business Arena och Umeå Folkets Hus den 24 februari 2016!

  Mer information hittar du här»

 • Plattformsdagar

  Den 10-11 december knyter Plattform för hållbar stadsutveckling samman årets aktiviteter i ett stort konvent! Du som arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling bjuds in till två dagar av erfarenhetsutbyte, seminarier och kunskapsinhämtning. Dessutom lanseras Hållbar Stads nya webbplats.

  Under året har fyra stycken plattformsmöten arrangerats för att driva på hållbar stadsutveckling. Dessa har haft fokusområdena människan i centrum, kunskapsutveckling, samverkan och ekonomiska förutsättningar. Utifrån dessa möten formuleras 20 utmaningar för hållbar stadsutveckling.

  Plattformsdagarna är ett konvent med workshops och seminarier för alla som arbetar med frågor om hållbar stadsutveckling där dag två har särskild inriktning på plan- och bygglagen. Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling.

  Välkommen till två dagar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i frågor om hållbar stadsutveckling!

  Ur programmet

  • Klimatanpassning in i minsta detalj
  • Förtätning av städer
  • Medborgardialog – demokrati eller dekoration?
  • Hur tillämpas PBL?
  • Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden
  • Making Cities Resilient – att förebygga naturolyckor som en del i hållbar stadsutveckling
  • Innovation och nya roller i stadsutvecklingsprocessen

  Moderator för plattformsdagarna: Patrik Faming, nationell samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling, Boverket.

  För anmälan och mer information, klicka här»

  Vid frågor, kontakta plattformsdagarna@boverket.se

 • Konst i planeringen - mål eller medel?

  Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum. Detta är det andra samtalet.

  Det blir allt vanligare att engagera konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Konstnärliga processer kan skapa rum för reflektion och erbjuda nya infallsvinklar och lösningar. De kan verka över etablerade gränser, lyfta sociala perspektiv och ompröva invanda konventioner.

  Men kan pilotprojekten också förändra rådande strukturer och system? Kan de påverka kommunens arbete i grunden? Vad har konstnärer för mandat processerna? Vilka agendor drivs genom konstprojekten? Och vilka är riskerna med konstnärligt arbete i demokratiska processer?

  Deltagare

  • Liza Fior, muf architecture/art, stadsplanering och konstnärliga processer, presenterar verket Barking Town Square där konst blev trojansk häst för att utöka offentliga ytor
  • Anna Högberg & Johan Tirén, konstnärer med lång erfarenhet av arbete i samhällsbyggande och planeringsprocesser
  • Helen Runting, stadsplanerare och urban designer, och doktorand student inom forskningsgruppen kritiska studier i arkitektur på KTH-A. Intresserar sig för konst och relationella arkitekturpraktiker i relation till stadsutveckling och neoliberalism.
  Presentationerna och samtalen sker delvis på engelska.
  Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.
 • Nordregio Forum 2015

  Welcome to the third Nordregio Forum, the meeting place for policymakers, researchers and practitioners, working within the fields of urban planning and sustainable regional development in the Nordics.

  Nordregio Forum 2015 will focus on the strengths and weaknesses of Nordic city regions in a time characterized by fierce global competition, climate change and migration. Through international scholars and creative city examples, panel discussions and peer-to-peer dialogue, we will explore ways forward under three different, cross-cutting themes or challenges:

  1. Competitive and sustainable city regions
  2. Effective governance of Nordic city regions – collaboration within and between city regions
  3. Liveable and socially inclusive city regions

  Nordregio Forum will also be an arena for discussion about a Nordic urban agenda for closer collaboration and increased political focus on our Nordic city regions and their needs in order to fulfil their important roles.

  For registration and more information, click here»

  ————————————————————————————————————————-

  Välkomna till det tredje Nordregio Forum, mötesplatsen för policyskapare, forskare och praktiker som på olika sätt arbetar med stadsplanering och hållbar regional utveckling i de nordiska länderna. Nordregio Forum 2015 kommer att fokusera på styrkor och svagheter hos de nordiska länderna i en tid av hård global konkurrens, klimatförändringar och migration. Via internationella forskare, dialog, paneldiskussioner och kreativa exempel från verkligheten kommer tre teman/utmaningar att avhandlas:

  1. Konkurrenskraftiga och hållbara stadsregioner
  2. Effektiv governance i de nordiska stadsregionerna – samverkan inom och mellan stadsregioner
  3. Socialt hållbara och inkluderande stadsregioner

  För registrering och mer information, klicka här»

 • Urban pedagogik – egenmakt och kunskap

  Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum, detta är det första samtalet. Många talar om dialoger och medborgarinflytande i stadsutveckling. Men hur blir delaktighet möjligt i svårtillgängliga processer?

  Internationellt finns en rörelse bland arkitekter och konstnärer som strävar efter att synliggöra och tillgängliggöra samhällsomvandlande processer och deras konsekvenser. Vissa av dessa praktiker kan beskrivas som en urban pedagogik som syftar till att skapa kunskap kring hur samhället byggs, organiseras och förändras. Och till att i förlängningen öka det reella inflytandet och engagemanget utöver enskilda medborgardialoger.

  De nya unga urbana folkrörelserna uppstod ofta kring frågor om plats och konflikt. Kan de nu också bli en plattform för urban pedagogik och så småningom omforma stad och samhällsbyggnad inifrån?

  Deltagare

  • Center for Urban Pedagogy, en New York-baserad ideell organisation som arbetar med att stärka allmänhetens deltagande i stadsplanering och samhällsbyggnad
  • Emma Dominguez, aktivist och konststuderande, en av initiativtagarna till ”Alby är inte till salu”
  • Lilla Namo, stadsplanerare och artist Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm
  • Sara Brolund de Carvalho, konstnär och arkitekt med intresse för urban pedagogik
  Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.
 • Filter: