Nytt statligt stöd

Illustration; Boverket/Jan Olsson

Sedan början på februari är det möjligt att söka statligt stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Syftet med stödet är att främja att den offentliga miljön utformas så att såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar känner sig delaktiga, bekväma, vågar ta plats och vill umgås där.

Stödet – som kan lämnas till både fysiska och strategiska- eller metodutvecklande åtgärder – administreras av Boverket. För att en ansökan ska kunna prövas i år behöver den ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti 2014.

Jämställda offentliga miljöer

Hur vi upplever en miljö skiljer sig åt beroende på vem vi är, beroende på om vi är kvinna eller man, flicka eller pojke. I den offentliga miljön finns det vissa platser som är utformade så att de känns inbjudande och välkomnande. Andra platser kan upplevas som slutna och otillgängliga. Utvecklingsprojekt kan få stöd om de på ett varaktigt sätt bidrar till att våra offentliga miljöer blir jämställda. Boverket ser positivt på att flera aktörer går samman i utvecklingsprojekten, eftersom det ger ett bredare kunskapsutbyte och åtgärderna kan få större genomslagskraft.

Mer information om stödet finns här »