Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Tydliga mål mot buller för Göteborgs stadsparker

Buller är den miljöstörning som dagligen drabbar flest antal göteborgare. Den dominerande bullerkällan är trafikbuller från vägar och spår. De flesta bullerutsatta invånarna bor i centrala Göteborg eller utmed de större lederna. I Göteborg beräknas mer än 100 000 boende vara utsatta för trafikbuller vid sin bostad som överskrider det nationella riktvärdet 55 dBA som…

När kommunerna sätter forskningsagendan

Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

En bättre ljudmiljö

Buller är en bov som skapar stress och ohälsa. I projektet Tysta Offentliga Rum vill man råda bot på det genom att med modern teknik skapa små oaser i våra städer där våra öron får vila.– Vårt koncept kan användas i allt från busshållplatser till parker, säger Magnus Andersson innovationsexpert på företaget IMCG som leder…

Hållbart Södertörn

Ska vi bygga hållbara städer räcker det inte med nya påkostade miljöstadsdelar. Då måste vi hitta modeller för att hållbart rusta upp och förnya bebyggelsen i storstädernas ytterområden.– Det är därför vi skapat Södertörnsmodellen, säger projektledaren Gustav Malm.

Åka med strömmen

Alla behöver ta sig, men inte nödvändigtvis med egen bil. I projektet Elmob- och elektrifierad mobilitet skapar man lösningar för en framtid där vi tar oss fram med elfordon vi bara hyr.– Det är ett sätt att skapa hållbara persontransporter, säger projektledaren Ingemar Moen.

Renare dagvatten

Idag rinner mycket dagvatten orenat ut i våra sjöar och vattendrag. I projektet GrönNano samlas kunskap och tas nya innovativa lösningar fram för att minska utsläppen.– Vi måste rena dagvatten bättra än vi gör idag, säger projektkoordinatorn Heléne Österlund.

Rena vinsten

För att våra städer ska bli hållbara krävs nya lösningar för avloppsrening. Projektet Den varma och rena staden har tagit fram koncept som både krymper reningsverk och sluter kretslopp.– Dagens reningsverk är helt enkelt inte tillräckligt hållbara, säger projektledaren Markus Paulsson.

Smart distribution för en trevligare stad

Varutransporter till butiker i våra städer är en förutsättning för en levande stad, men innebär också trafik som försämrar miljö och säkerhet för dem som i bor i staden. För att effektivisera den trafiken har man i projektet Samcity tagit fram en affärsmodell för samkörning av varor.