Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Hållbar stadsdel har blivit en internationell föregångare

I Västra hamnen i Malmö har en ny modern stadsdel uppförts i vad som tidigare var ett hamn- och industriområde. Västra hamnen är ett pilotprojekt som visar att det går att skapa bostadsområden som är mer ekologiskt hållbara än dagens områden och samtidigt erbjuder en trevlig miljö för de boende.

Våtmarksområden renar avloppsvatten

I Trosa kommun utgör idag nyanlagda våtmarker ett sista steg i reningsprocessen från två avloppsreningsverk. Våtmarkerna avlastar därmed Trosaån och stadsfjärden från utsläpp av både gödningsämnen och smittämnen. Dessutom är våtmarkerna trevliga rekreationsområden och bra miljöer för djur och växter.

Hammarby Sjöstadsverket testar nya reningsmetoder

Hammarby Sjöstadsverket byggdes som en del i satsningen Hammarby Sjöstad och med syftet att halvera miljöbelastningen genom att demonstrera ny teknik och innovativa lösningar. Anläggningen fortsätter nu fungera som ett utvecklingscentrum för ny reningsteknik.

Bussen kommer först

Genom att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen, förändra trafikmiljön och prioritera busstrafiken, har Jönköping ökat antalet resor med buss och minskat de klimatpåverkande utsläppen. Tio år efter starten väcker det framgångsrika projektet fortfarande intresse, inte minst utomlands.

Bilkooperativ ger alternativ till egen bil

Majornas Bilkooperativ i Göteborg införde ett datoriserat bokningssystem, vilket underlättade för medlemmarna och gjorde bokföring och fakturering enklare. Med ytterligare hjälp av marknadsföring ökade antalet brukare i kooperativet med 180 till drygt 300 under projekttiden, och till idag nära 600.

Hammarby Sjöstad visar kretsloppstänkande

Målet med Hammarby Sjöstad var att halvera den totala miljöbelastningen jämfört med ett område byggt i början av 1990 talet. Ända dit nådde inte Hammarby Sjöstad. Men tack vare det ambitiösa målet och den integrerade planeringen är Sjöstaden ett internationellt föregångsexempel.