Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Klimatförändringar hot mot dricksvattnet

I ett varmare och mer nederbördsrikt klimat ökar risken att vårt dricksvatten blir förorenat. Samtidigt kan delar av landet stå inför vattenbrist under torra perioder. Klimatberäkningar pekar på att vattentillgången i sjöar och vattendrag kommer att förändras, men förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela…

Regnet kommer – nu!

De senaste åren har vi fått uppleva flera omfattande skyfall, i Malmö i augusti 2014, i Stockholm i juli 2014 och i Köpenhamn i juli 2011 är några exempel. Dessa regn är tydliga indikationer om att ”framtida klimatförändringar” är i full gång och pågår här och nu – och värre förväntas det bli. Högre temperaturer…

FJÄRRVÄRME OCH BIOGAS FÖR HÅLLBART KRISTIANSTAD

Kristianstads busstrafik drivs helt med egenproducerad biogas, i bakgrunden stadens fjärrvärmeverk Allöverket. Foto: Lars Carlsson, Kristianstads kommun Mat, vatten och klimat. Det är tre nyckelord för Kristianstads miljöarbete. Staden med Sveriges lägsta punkt har höga ambitioner och är på god väg att uppnå sitt mål om en fossilbränslefri kommunal verksamhet till 2020. – Vi är…

Planera för att möta värmeböljor

Värmeböljor kommer att inträffa allt oftare och de blir mer långvariga. Eftersom värme starkt påverkar vår hälsa är det en viktig faktor att ta hand om, såväl inom vård och omsorg men också inom bebyggelseplanering. Efter den gångna sommarens händelser med skyfall, översvämningar och skogsbrand har många diskussioner handlat om att vi behöver rusta våra…

Öppna data för kloka val

SMHI mäter och beräknar olika tillstånd i luft, hav, sjöar och vattendrag - ett arbete som genererar stora mängder information. Nu kan alla ta del av dessa data och använda helt fritt, oavsett syfte. Öppna data innebär att fler får möjlighet att ta del av det som är framtaget för skattemedel. Vad är då möjligheterna…

Nya slutsatser från FN:s klimatpanel

Inom kort presenterar FNs klimatpanel nya slutsatser, där bland annat klimatanpassning behandlas. I anslutning till att rapporten offentliggörs arrangeras ett seminarium i Stockholm och som även kan följas på webben. FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapliga utvärdering. Den 31 mars presenteras den andra delrapporten, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och…

Öar som töar

Snöbergen växer! Efter större snöoväder över täta stadsstrukturer som Stockholms innerstad uppstår snabbt platsbrist. Och i Stockholm handlar det om hundratusentals kubikmeter snö – varje vinter! Eftersom den här urbana snön innehåller ohälsosamma salter och tungmetaller klassas den som miljöfarligt avfall. Antingen borttransporteras snön till snötippar lång utanför staden, vilket leder till dyra och miljöbelastande…

Städer klimatanpassar sig

Orkanen Katrina som drabbade New Orleans 2005, var den allvarligaste anläggningsolyckan i USA:s historia och en av de största naturkatastroferna. Foto: National Geographic Stock, Tyrone Turner/WWF. New Orleans har inlett ett arbete med att skydda och återställa våtmarkerna i Mississippideltat för att öka motståndskraften mot översvämningar, orkaner och en höjd havsnivå till följd av klimatförändringarna.…

Lärande exempel om klimatanpassning

Säker tillgång till dricksvatten, minskade risker för översvämningar och hälsorisker vid värmeböljor. Det är några av de lärande projekt som vi börjat sammanställa i en ny idébank. Materialet beskriver exempel på klimatanpassning som pågår i svenska kommuner.Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren. Många kommuner…

Samarbete centralt för klimatanpassning runt Östersjön

I september i år avslutades projektet Baltadapt som hade som huvudsyfte att ta fram ett förslag på en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för samarbete kring klimatanpassning i Östersjöregionen. SMHI ansvarade för skrivandet av själva strategin – ett arbete som skedde i tät dialog med såväl aktörer från olika sektorer som med beslutsfattare. Under slutkonferensen överlämnade…