Bilkooperativ ger alternativ till egen bil

Majornas Bilkooperativ i Göteborg införde ett datoriserat bokningssystem, vilket underlättade för medlemmarna och gjorde bokföring och fakturering enklare. Med ytterligare hjälp av marknadsföring ökade antalet brukare i kooperativet med 180 till drygt 300 under projekttiden, och till idag nära 600.

Majornas bilkooperativ sökte och fick 2001 bidrag från det lokala investeringsprogrammet LIP för att genomföra en rad åtgärder som skulle göra kooperativet attraktivare för medlemmarna och enklare att sköta. Det största delprojektet var införandet av ett nytt datoriserat bokningssystem för kooperativets bilar. Projektet fick även stöd från Vägverket och EU.

Positiva effekter på miljö och ekonomi

Användarna sparar pengar eftersom de delar på alla fasta kostnader. Minskade utsläpp, eftersom medlemmar i bilkooperativ kör mindre bil än de som äger egen bil. Medlemmar i bilkooperativ går och cyklar mer än andra bilägare, och åker också kollektivt i större utsträckning. I och med att många delar på relativt få bilar så behöver färre bilar tillverkas. Man kan erbjuda medlemmarna ett stort urval av biltyper, och även testa nya på ett sätt privatpersoner inte kan.

Genomförande

Kooperativet köpte in ett webbaserat bokningssystem och monterade datorer i bilarna. Detta gjorde det betydligt enklare för medlemmarna att boka och använda bilarna, och gjorde fakturering och andra rutiner enklare för kooperativet. Detta webbaserade bokningssystem började också användas av bilkooperativens samarbetsorganisation bil.coop. I projektet ingick även insatser för att rekrytera nya medlemmar. Antalet brukare ökade under projektperioden med 180 till drygt 300. Idag har bilkooperativet närmare 600 brukare och är Sveriges största bilkooperativ. Diskussioner med lokaltrafiken resulterade så småningom i att de som har ett kort på lokaltrafiken (Västtrafik) får ”prova på” bilkooperativet under 90 dagar, utan att betala medlemsinsats eller årsavgift. Föreningen bytte hösten 2008 namn till Göteborgs Bilkoop.

Potential och framtida nytta

Att utveckla informationssystem och organisatoriska lösningar som stödjer kollektivtrafik och miljöanpassar bilutnyttjandet är viktiga verktyg för att minska
trafikens negativa klimatpåverkan. Bilkooperativ och liknande samverkanslösningar har en stor potential att effektivisera användningen av privatbilar.

Varför ett gott exempel

Majornas bilkooperativ har varit en viktig resurs för många andra bilkooperativ, och är en av drivkrafterna bakom bil.coop. Att Majornas bilkooperativ kunde köpa in bokningssystemet var sannolikt en förutsättning för att andra bilkooperativ enkelt skulle få tillgång till det.

FAKTA

Plats: Majorna, Göteborg
Funktion: Utveckling av informationssystem som stöder kollektivtrafik
Ansvarig: Göteborgs bilkoop

Kontakt: Bilkooperativens samarbetsorganisation och bokningssystem: www.bil.coop

Hållbarhet: Kollektivtrafik – bilkooperativ
Tidsåtgång: Fyra år klart 2004
Fakta Naturvårdsverket: LIP Göteborg 2000, Åtgärd 7
Kostnad: Miljöinvestering: 1,4 mkr, Bidrag: 600 000 kr
Mer information om Naturvårdsverkets Goda exempel samt Miljöinvesteringsregistret (Mir)
Foto: Eddie Granlund
Projektet på webben: www.goteborgsbilkoop.se